Αναβαθμίζεται η Διαύγεια με έργο προϋπολογισμού 1,295 εκατ. ευρώ

Σε δημόσια διαβούλευση έως και 25/08/2020 έχει τεθεί από την Κοινωνία της Πληροφορίας το Τεύχος Διακήρυξης για το έργο «Ανάπτυξη υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας του προγράμματος Διαύγεια» προϋπολογισμού 1,295 εκατ. ευρώ.

Το έργο αφορά την επέκταση των εφαρμογών της Διαύγειας με την προσθήκη λειτουργικοτήτων που θα επιτρέπουν την ανάρτηση περισσότερων τύπων πράξεων, γεγονός που θα οδηγήσει στην περαιτέρω διαφάνεια της λειτουργίας της Δημόσιας διοίκησης και την διεύρυνση του υφιστάμενου ρόλου της πλατφόρμας ως κεντρικό αποθετήριο δημόσιων εγγράφων.

Ταυτόχρονα, προς ενίσχυση της εξωστρέφειας του συστήματος θα υλοποιηθεί επέκταση/αναμόρφωση του υποσυστήματος αναζήτησης της πληροφορίας, τόσο σε τεχνικό όσο και σε λειτουργικό επίπεδο. Θα εκσυγχρονιστεί το σύστημα ευρετηρίασης των πράξεων, ώστε να επεκτείνεται ή να συρρικνώνεται δυναμικά ανάλογα με τον καθημερινό φόρτο, ενώ πλέον διαχωρίζεται από το υποσύστημα των αναρτήσεων, ώστε να παραμένει πλήρως διαθέσιμο ακόμα και σε συνθήκες υψηλού φόρτου. Τέλος θα υπάρξει ενίσχυση του υποσυστήματος πληροφόρησης με την ενσωμάτωση διευρυμένων στατιστικών χρήσης.

Πιο αναλυτικά, οι κύριοι άξονες παρεμβάσεων είναι οι εξής:

Επέκταση των δυνατοτήτων αποθήκευσης και διάθεσης δημοσίων εγγράφων : Θα δοθεί η δυνατότητα διεύρυνσης των αποφάσεων που αναρτώνται καθώς και των περιγραφικών δεδομένων που κρατούνται ώστε να βελτιωθεί η διαχείριση της πληροφορίας που η Διαύγεια υποδέχεται καθώς και η διάθεσή τους σε τρίτους.

Ανοικτά Δεδομένα : Στο πλαίσιο του έργου προβλέπεται η αναδόμηση των υφιστάμενων υποδομών όπως το υποσύστημα αναζητήσεων σε επίπεδο διεπαφής χρήστη (UI) αλλά και σε μηχαναγνώσιμο επίπεδο (API).

Εποπτεία Λειτουργίας και ενίσχυση Πληροφόρησης στα στελέχη του φορέα λειτουργίας και την επιτελική διοίκηση. Περιλαμβάνεται ανάπτυξη ειδικού υποσυστήματος ενημέρωσης καθώς και η αναβάθμιση των υφιστάμενων υποσυστημάτων διαχείρισης του πληροφοριακού συστήματος.

Ενίσχυση των συμμετοχικών χαρακτηριστικών του συστήματος: Αναβάθμιση του υφιστάμενου υποσυστήματος αναζήτησης , αναμόρφωση της διαδικτυακής πύλης με δυνατότητες προσωποποίησης των αποτελεσμάτων αναζήτησης.

Το φυσικό αντικείμενο του Έργου περιλαμβάνει: Μελέτη Εφαρμογής, Υπηρεσίες Υλοποίησης, Παραμετροποίηση, Ανάπτυξη / Προσαρμογή Εφαρμογών, Βελτιστοποίηση/ Επέκταση λειτουργιών Συστήματος, Μετάπτωση Δεδομένων, Υπηρεσίες Εκπαίδευσης Χρηστών, Εκπαίδευση Κεντρικών Διαχειριστών, Λοιπές Υπηρεσίες, Δοκιμαστική λειτουργία, Πιλοτική λειτουργία και Υπηρεσίες Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης κατά την Δοκιμαστική και Πιλοτική Λειτουργία.

πηγή: infocom.gr

Share the load
George S. Metallidis
George S. Metallidis

Όλα ξεκίνησαν το 1988 όταν μπήκε στο σπίτι το πρώτο PC ένας 32bit 80386 με 4mb ram, CGA γραφικά σε 16colours monitor....και φυσικά λιώσιμο με το DOS game Grand Prix Circuit της Accolade

Άρθρα: 2934